top of page

Sommige kinderen ervaren moeite met leren lezen, schrijven en/of rekenen. Dit kan wijzen op een achterstand of een leerstoornis.

Er bestaan 3 types van leerstoornissen. Dyslexie is een leerstoornis die wijst op een probleem met lezen. Dit uit zich vaak in moeite tijdens het leren lezen, een trager leestempo, moeite met analyse en synthese van woorden enzoverder.

 

Een ander type is dysorthografie. Deze leerstoornis wijst op een probleem met spelling. Hierbij hebben de kinderen vaak moeite met het onthouden en toepassen van de spellingsregels.

 

Het laatste type is dyscalculie. Dit wijst op een probleem met rekenen. Veelvoorkomende problemen zijn tekenverwarring, cijfers omdraaien, bewerkingsregels foutief toepassen...

 

Het is mogelijk dat een kind meerdere types heeft.

Zo komen dylexie en dysorthografie vaak samen voor.

voor (5).png

Lezen, spelling en rekenen

Tijdens het intakegesprek wordt er uitleg gegeven over de praktische zaken omtrent de terugbetaling en het verloop van de therapie. Daarnaast wordt er informatie verzameld over je zoon of dochter en de eventuele leermoeilijkheden.

Indien er tijd is, wordt er tijdens het intakegesprek al een kort onderzoek afgenomen.

Je zoon of dochter mag dus zeker aanwezig zijn tijdens het eerste gesprek.

24.png
22.png

Bij een leerstoornis zoals dyslexie (lezen), dysorthografie (spelling) of dyscalculie (rekenen) wordt er binnen therapie gezocht naar alternatieve manieren die hen helpen om de nodige regels te beheersen. Door de één op één aanpak is het mogelijk om de moeilijkheden samen aan te pakken.

Wij werken telkens nauw samen met de ouders, leerkrachten en zorgcoördinator zodat het kind de aangeleerde technieken ook in de thuis- en klasomgeving kan toepassen.

bottom of page